Отворено писмо от Председателя на ФБАК

Дали ще го бъде алпинизмa в България

Публикувам пълния текст от писмото, което Кирил Русев – настоящият председател на ФБАК е изпратил до всички клубове. То има връзка и с форумите в сайта и би ни помогнало до някъде да разберем позицията на Федерацията.
Лични и градивни мнения са добре дошли!

Отворено писмо
до Алпийските спортни клубове в РБългария и техните индивидуални членове

От Кирил Русев, Председател на ФБАК

Обръщам се към всички алпийски клубове в страната с молба за навременен, адекватен отклик и съдействие по отношение на поставените по- долу проблеми.

1.Нашата Федерация на българските алпийски клубове, развиваща алпийските спортове и дейности във всичките им разновидности, има дългогодишна традиция, и в историята си винаги е защитавала и подкрепяла своите членове – алпийските клубове – в техните проекти и начинания. Аз няма да се спирам подробно на многобройните постижения и успехи, които имаме през изминалите години.

Повод за това обръщение е защитата на бюджета на ФБАК за 2006 г. пред Държавната Агенция на Младежта и Спорта – ДАМС. Бюджетът беше оформен и защитен възможно най- адекватно от представителите на ФБАК. Специалистите от ДАМС приеха голяма част от нашите искания. Надявам се договора, който ще подпишем да остане в рамката, за която се договорихме.

Главният проблем, който и на тази защита остана нерешен е подпомагането на алпинизма като спорт- конкретно, от държавата. Специалистите от дирекция “Спорт” при ДАМС предложиха федерацията да кандидатства по изложените проекти в областта на алпинизма чрез други механизми – целево и извънбюджетно финансиране от държавата. Това всъщност са били и механизмите през последните 15 години, чрез които е бил подпомаган алпинизма като дейност на федерацията. Дирекция “Спорт” при ДАМС отказа финансиране на алпинизма като спорт под предлог, че няма реално класиране на спортистите в тази област, и спортните резултати и постижения, както и техния принос не биха могли адекватно да бъдат оценени на базата на подобни постижения на европейко и световно ниво. Дирекцията изложи и основния си аргумент, че подпомага изключително и единствено състезателните форми на другите спортове, които развива федерацията, и то на ниво – държавни първенства, европейски и световни първенства и подкрепа на националните ни отбори. Това изглежда разбираемо и обяснимо, особено като отчетем бързите промени и преструкториране, настъпили през последните години в нашата държава и в самата Държавна Агенция- бившо Министерство на Младежта и Спорта. Това от друга страна, води до някои изводи и последствия, с които нашата федерация и цялата алпийска и катерачна общност, която тя представлява, не може да подмине и да се съгласи на пореден компромис.

Незачитането на алпинизма като спорт и отказа за бюджетно финансиране от ДАМС, поставя генерален въпрос въобще за легитимното съществуване на такава спортна дейност, и компроментира всички опити за развитието му, създаване на инструкторски и треньорски кадри, дългосрочни програми за развитие и обезпечаване, както и цялостна стратегия и визия за мястото му като ценност, носеща принос изобщо в цялото ни общество. Главният проблем е в това, че именно алпинизмът е дейността, която практикуват и организират болшинството от членовете на алпийските клубове, това е дейността, която традиционно е обединила тези клубове и те са създали спортна федерация. Това е една от дейностите, които са основата и са залегнали в смисъла за създаване и развитие на катедра “ТАО” към НСА. Въз основа на постиженията и опита в сферата на алпинизма, който имаме през годините, във висшия институт по спорта – НСА- са защитени немалко дисертации, научни работи и проекти на държавно академично ниво, създадени са учебни планове, специалисти и треньори. Развитието на алпинизма като спорт и достигане до световно значими постижения е и основната мотивация на всички алпийски клубове в страната и техните индивидуални членове, която ги е накарала да се обединят в спортна федерация. При настоящото положение се поставя под въпрос смисълът от такова обединение. Повечето от алпийските клубове в страната провеждат курсове по катерене и алпинизъм и участват в организирани прояви по катерене в нашите планини, и не развиват спортно катерене или ски-алпинизъм в тяхната чисто състезателна форма. Всички тези клубове очакват и разчитат на обединението, в което участват – Федерацията- да защитава правата им и да подпомага дейността им, разчитат на това, че Федерацията е легитимния орган в нашата страна, лицензиран и подпомаган от по-горе стояща структора – в момента ДАМС. Ако едно сътрудничество остава дълго време еднопосочно- а именно единствено в посока от клубовете чрез Федерацията към Агенцията, то след време губи смисъла си и престава да съществува.

2. Последствия

През последните десетина години- и повече, повдигнатият по-горе проблем е решаван като всяка година УС на ФБАК е преразпределял полученият бюджет за състезателна дейност и се е стремял да обезпечи основните прояви в държавния спортен календар в сферата на алпинизма, да обезпечи минималните изисквания за сигурност на проявите и да проведе основни курсове за обучение и преквалификация на кадри. Също така от време на време ръководството на Федерацията е успявало да привлече извънбюджетни средства за провеждането на по-мащабни и престижни проекти на национално и световно ниво. Не е било пропуснато и заделянето на средства за обезопасяване и екипиране на естествените райони за практикуване на този вид спорт – скалните масиви в нашите планини. До какво е доведе приемането на този компромис през всички тези години?

До множество конфликти, както вътре в ръководството на Федерацията – Управителните Съвети, така също и между отделните клубове относно защитаване на техните интереси. Възникването на тези конфликти причини множество рокади в ръководството на Федерацията, дестабилизирането й през последните години и почти до спиране на функциониране в края на 2004 г. и началото на 2005 г.
До липса на всякаква стратегия за развитие на алпинизма като спорт, до буквално заличаване на инструкторско- треньорската структора и нормативната база за обучение на кадри, невъзможност за поставяне на дългосрочни програми и проекти и в крайна сметка до загуба на възможността членовете на спортните клубове да достигат до високо спортно майсторство и престижни световни и европейски достижения в областта на алпинизма.
До постепенна загуба на диалог и връзка между Федерацията и нейните членове- клубовете- от една страна, и от друга, между отделните клубове; демотивиране и отпадане на някои клубове от Федерацията; разпадане на клубове.
До уронване на престижа и стойността на няколкото истински достижения от световно ниво през последните години.
До неглижиране и липса на цялостна единна стратегия по отношение на оборудването и обезопасяването на маршрутите – основна среда за практикуването на спорта; липса на ясна визия за разработването и опазването на естествената природна среда, пропускане шанса за участие в мащабни екологични и туристически проекти за развитие на модерна инфраструктора. Всичко това от своя страна отново доведе до допълнително напрежение между клубовете и техните индивидуални членове.
До окъсване и намаляване на бюджета на чисто състезателните дисциплини и възпрепятстване на участието на водещи наши състезатели в редица стартове от европейски и световни първенства.
До- не на последно място- уронване авторитета, престижа и името на българския алпинизъм сред световната и европейска алпийска общественост.

3. Становище; Решения.

Пред вид всичко казано по- горе и при създалата се ситуация, аз лично изложих моите доводи и предложения за най- адекватен отклик пред управителния съвет на неговото последно заседание, провело се на 23.01.2006г. и управителния съвет на ФБАК стигна до следното предложение:

Годишният бюджет, отпуснат от ДАМС за спорт през 2006 г. да не бъде преразпределян, а да бъде изпълнен според договора, който ще се сключи с Агенцията.
От този бюджет няма да бъдат заделяни и отпускани средства за проявите, влезли във вътрешния и международния спортен календар на Федерацията в областта на алпинизма. Моля! – в този пункт да бъда разбран правилно. Аз, както и Управителният съвет, нямаме намерение да спираме нашите опити за търсене на начини и механизми (спонсори, извънбюджетни средства, участие в проекти и др.) за финансиране и обезпечаване на всички тези прояви. Но! Мисля, че вече е станало ясно, че при липса на бюджетно – регламентирано редовно и ежегодно финансово подпомагане в областта на алпинизма от страна на държавата, чрез нейния орган – Държавната Агенция за Младежта и Спорта, Федерацията, алпийските спортни клубове, техните членове и въобще българския алпинизъм ще са изправени пред всички онези проблеми и резултати, изредени в т.2 и отново развитието му ще зависи единствено от спорадични, ненадеждни, временни, частични и непредвидими начини за финансиране и обезпечаване, и в крайна сметка до отмирането на идеята за единен спорт, развиван на национално, европейско и световно ниво.
Бе взето решение за официален разговор- дискусия със ръководството и специалистите от катедра “ТАО и Ски” към НСА, за излизане с крайно официално становище пред ДАМС, по отношение на мястото на алпинизма като спорт и основна дейноста на федерацията и неговото регламентирано финансиране от държавата.
Бе взето решение за открит и навременен диалог със всички алпийски клубове и техните индивидуални членове, и молба за тяхно ясно становище относно поставените проблеми. УС на ФБАК очаква предложения и становища в писмен вид по изложените проблеми -изпратени до офиса на Федерацията. Взе се решение –мястото на алпинизма като спорт сред основните дейности на федерацията и неговото финансиране- да бъдат обсъдени и на предстоящото общо събрание на Федерацията през м. април тази година.
Ръководството на федерацията проучи вече възможността за финансиране на тази дейност от друга дирекция на ДАМС – “Главна дирекция спорт за учащи и спорт в свободното време”, но ни увериха, че една Федерация, одобрена и получила лиценз от друга дирекция – в случая – дирекция “Спорт за високи постижения” – не може да бъде финансирана от втора такава.
Ръководството на федерацията организира и проведе вече една среща със досегашните и заинтересовани, бъдещи спонсори на нашите дейности и проекти, което надяваме се да доведе до постоянно и взаимно и полезно сътрудничество със всички тях.
Ръководството на Федерацията е решено адекватно да защити пред ДАМС положението на алпинизма като спорт и основна дейност на федерацията, и неговото регламентирано финансиране от държавата.

Като член на това движение, като част от алпийската и катерачна общност в нашата страна, като председател на Федерацията, избран от Вас, и като един от Вас, апелирам и моля всеки поотделно и всички заедно да обмислим още веднъж мотивите си за членство в алпийските клубове, нашите стремежи, желания и цели, какво ни е дало до момента и какво може да ни даде алпийското движение и този спорт! Да обмислим най- адекватните пътища за развитие на този спорт и дейност, да си спомним и да бъдем признателни за всички онези, които останаха някъде при мечтите си, опитвайки се да направят поредното достижение, и да изведат спорта и дейността на едно световно признато ниво! Нека не раздробяваме проблема и да го свеждаме до дребни и незначителни спорове относно конкретно, финансово обезпечаване на една или няколко различни прояви или проекти, на един или друг клуб, на един или наколко различни наши членове. Проблемът не е в частичното лобиране пред УС на ФБАК или различните структори на ДАМС, или даже в лобиране за някой отделен наш проект пред Председателя на Агенцията – г-жа Весела Лечева. Проблемът не е в осигуряването на единична и случайна подкрепа на една или друга национална или международна проява или проект… Проблемът е във вникването в нашите истински нужди, целите и ценностите, които преследваме и защитаваме, в осъзнаването на необходимостта от дългосрочна, трайна и постоянна стратегия за развитието на алпинизма и съпътстващите го дейности и спортове. Проблемът е в преосмислянето на ролята на алпийските клубове в това развитие и изразяването на тяхното открито, ясно становище и позиция; в преосмислянето на Федерацията като нищо по- различно от обединението алпийските спортни клубове, и превръщането й в реален и мощен техен представител пред държавата.

Прилагам документ – дискусионна рамка по поставените проблеми.

Очаквам Вашето своевременно и ясно отношение по поставените проблеми!

С уважение!
Кирил Русев, Председател на Федерацията на Българските Алпийски Клубове
София

27.01.2006 г.

Дискусионна рамка:
Мястото на алпинизма сред основните дейности на ФБАК и неговото финансиране.

1.Алпинизмът или по- точно катеренето в планината и високата планина. Различни форми на тази дейност.
2.Кои са основните характеристики, обуславящи алпинизма като спорт? Каква е неговата специфичност и разликата, отличаваща го от другите спортове?
3.Каква нормативна база има изградена до този момент в страната? Какви са нормативните документи и разпоредби, обуславящи и гарантиращи мястото на алпинизма сред другите спортове. Треньорски и инструкторски кадри, програми, структора, стратегия, резултати.
4.Спортните постижения на национално и световно равнище в сферата на алпинизма. Оценка на тези достижения, обективни показатели. Принос.
5.Кой развива алпинизъм у нас, как се лицензира тази дейност? Алпийски клубове, НСА, Федерация, ДАМС?
6.Постижения в миналото, системи за оценка на спортните достижения.
7.Съвременни постижения. Настоящо състояние и положение на алпинизма. Разбирането за тази дейност на индивидуално ниво, клубове, НСА, федерация, ДАМС, други организации, медии, спонсори.
8.Необходимостта от централно финансиране на този спорт. Обучение на кадри, разработване на програми за квалификация и преквалификация( предвид спецификата на дейността – степен на риск и т.н.), гаранция за ефективност и качество на обучението и развитието. База и среда за практикуване на алпинизъм, изисквания. Желани резултати, цялостна стратегия.
9.Мястото на алпийските клубове в този процес. Мястото на федерацията, смисълът и като сдружение от алпийските клубове, и като главен и официален представител на тези клубове и тяхната дейност пред държавата и света. Отношения с НСА, ДАМС, други организации, медии, спонсори.
10.Необходими стъпки и мерки, които трябва да се предприемат.
-Отношения: клубове – отделни членове; клубове – федерация; федерация – ДАМС; федерация –НСА; федерация – други организации и спонсори.
– Медийно отразяване на достиженията и цялостната дейност.
– База и среда за практикуване: екипиране на маршрути, отношения и сътрудничество с природни, национални паркове и резервати, проекти, планиране, резултати.
– Нормативна база – Осъвременяване и усъвършенстване, кадри.
11.Дългосрочни програми и стратегия за цялостно развитие.
12.Поглед към европейските и световни реалности в този спорт. Адекватност на структорите към тези на Европейската общтност.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =