Общо събрание на БФКА

Покана

На 08.06.08 г. (неделя) от 10 ч. ще се проведе Общо събрание на БФКА, за което трябва да излъчим делегат на клуба. Очаквам кандидатури за делегати (аз ще съм с курса, както се сещате). По-долу следва текстът на поканата за ОС на БФКА.

Управителният съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 08.06.08 г. (неделя) от 10 ч. в гр. София, Държавна агенция за младежта и спорта, бул. Васил Левски 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансов отчет за 2007 г.
2. Приемане на бюджет на БФКА за 2008 г.
3. Утвърждаване на Правилник за работа на комисиите към БФКА.
4. Освобождаване на членове на УС и избор на нови членове на УС в изпълнение на чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.
5. Приемане и освобождаване на членове на БФКА.

ОС ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА ще има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на БФКА, УС на всеки клуб – член на БФКА следва да проведе свое заседание и да избере по един делегат-представител на клуба за участие в насроченото ОС. Легитимността на делегатите ще се удостоверява с писмено разрешение на УС на клуба и от протоколчика, и подпечатано. Документът може да се представи предварително в офиса на БФКА или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Писмените материали по дневния ред на ОС ще бъдат публикувани в сайта на БФКА до 25 май 2008 г.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

Коментари

  1. Ксе, аз ще ида, вече съм и натренирана ;) Пиши ме делеГАД :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + one =